เวลาวารี (タイ語)
เวลาหมายถึง "การหมุนของกาลเวลา" วารีหมายถึง "การไหลของสายน้ำ"
ภาษาญี่ปุ่นแปลว่ากาลเวลาและสายน้ำ เลยผ่านไปแล้ว ไม่เคยหวนกลับ
ไม่เคยคอยใคร จะกระทำการใดๆให้รีบลงมือทำ
กิจกรรมกลุ่มเวลาวารีส่วนใหญ่จะให้คำปรึกษาแก่ชาวต่างชาติให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือด้าน การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่เชื่อมโยงในการแก้ไขปัญหาทางด้านกฎหมาย,
ให้ความช่วยเหลือนอกสถานที่,ล่ามและแปลเอกสาร


■ 1. รับปรึกษาทางโทรศัพท์ ■

[หมยาเลขโทรศัพท์] 0120-279-338
(โทรฟรีจากทุกจังหวัดในญี่ปุ่น)คนต่างชาติกรุณากดปุ่มหมายเลข 2

[เวลาการรับปรึกษา]
รับปรึกษาเป็นภาษาไทย พุธ เสาร์ เวลา บ่าย 4 โมง ถึง 4 ทุ่ม

[Homepage]
 http://279338.jp/yorisoi/foreign/index.html


โครงการให้คำปรึกษาคนไทยในญี่ปุ่นเกี่ยวกับความรุนแรงของครอบครัวสำหรับผู้ที่มีความกังวลใจถูกทำร้ายร่างกาย(ความรุนแรงในครอบครัว)

 ※ DV ความรุนแรงทางเพศ ฯลฯ
 ※ ปรึกษาปัญหากฎหมาย
 ※ ปัญหาครอบครัว ญาติ สตรี เด็ก ฯลฯ
 ※ ไม่มีวีซ่า ก็ปรึกษาได้

■ 2. สถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมาและปัญหา ■

ตั้งแต่ทศวรรษปี 1980 เป็นต้นมา มีผู้คนจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ทำให้ผู้คนมากมายเดินทางข้ามประเทศกันมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีการแต่งงานระหว่างประเทศระหว่างคนญี่ปุ่นและชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น

ในขณะเดียวกัน เราได้เผชิญกับปัญหาต่าง ๆของการแต่งงานระหว่างประเทศ เนื่องจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษา ทำให้เกิดช่องว่างมีความขัดแย้งระหว่างสามีภรรยาทำให้เกิดการหย่าร้าง เกิดปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัว ซึ่งนำไปสู่ความรุนแรง "DV" ได้อย่างง่ายดาย และปัญหาซับซ้อน ยุ่งยากมากกว่าคู่แต่งงานของชาวญี่ปุ่น ด้วยกันเอง

สำหรับชาวต่างชาติที่มีความยากลำบากในเรื่องของภาษา ปัญหาการหย่าร้าง,ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อเด็กซึ่งตัวเองจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่


■ 3. วัตถุประสงค์ ■

กิจกรรมกลุ่มเวลาวารี ได้เน้นการทำงานเกี่ยวกับปัญหาของชาวต่างชาติที่แต่งงานระหว่างประเทศ ปัญหาเด็ก ลูกครึ่งที่เกิดระหว่างชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ DV,ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยมีพื้นฐานเกิดจากปัญหาการศึกษาวีซ่า หรือปัญหาทางด้านจิตใจ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้ออกไปให้ความช่วยเหลือนอกสถานที่เช่น ช่วยเหลือเป็นล่ามแปลภาษาที่กองตรวจคนเข้าเมือง, สำนักงานสวัสดิการกฎหมายสังคม,บริษัทกฎหมาย(โฮเทรัส), สำนักกฎหมาย ศาลครอบครัว และโรงพยาบาล

กลุ่มเวลาวารีจะให้ความช่วยเหลือผู้ที่มาปรึกษา ไม่เฉพาะเพียงปัญหาของแต่ละบุคคลอย่างเดียวเท่านั้นจะเน้นให้ความสำคัญโดยออกไปให้ความช่วยเหลือนอกสถานที่ และให้คำปรึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการที่จำเป็นและเหมาะสมตามระบบที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ